Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 3 okt 2010

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

                                                                                                        

 

Här kan Du läsa mer om Dunkersbygden

Denna sammanställning pekar på tänkbara smultronställen för den som vill veta mer om Dunkersbygden.


 

 

En bibliografi över Sörmlandslitteratur är sammanställd av M. Essén i den av

Sörmlands hembygdsförbund utgivna Sörmländska handl. nr 7 (1939, 64).

 

 

Viktigare nyutkommen sörmlandslitteratur nämnes årligen i Sörmlandsbygden fr. o. m.

år 1932. Med Sv. turistföreningens resehandbok Mälarlandskapen följde ett av

B. Ahlberg utarbetat häfte Litteratur och kartor (1939, 20).

 

R. G: son Berg skriver om Sörmlands skalder. Skaldernas Sörmland (Sörmlands-

boken 1918, 273-334) och om Sörmland i skönlitteraturen (Biblioteksbl. 1918,

sidan 122).

 

I. Nilsson har utgivit två bibliografiska arbeten: Från 1700-talets &raquo;Vägvisare&raquo; till momumentalverket Sverige (1937, 21) och Den sörmländska skärgården

i litteraturen (1938, 22).

 

 

I hembygdsförbundets serie : Sörmländska kyrkor finnes för varje kyrka littera-

turangivelse. I Stockholms stifts julbok för 1946 har B. Redell skrivit en stifts-

bibliografi (198-218).

 

 

 I samlingsverket Södermanland i Sveriges städer och samhällen (I-IV, 1947-49) finns för varje socken en av I. Schnell utarbetad bibliografi.

 

 

I arkiv och bibliotek finns för forskare värdefulla handskrifter ända från medel-

tiden, framför allt i Riks- och Kammararkivet i Stockholm, såsom köpebrev, tes-

tamenten och gåvobrev. Alltifrån Gustav Vasas tid finns jordeböcker och fogde-

räkenskaper. En del av detta material är tryckt i Svenskt Diplomaturium från äldsta

tid till 1355 (1829-1921), suppl. för åren 1348-1355 (1946) ny serie för åren 1401-

1420 (1875-1902) samt i tillägget Acta cameralia 1062,-1370 (1936-1942).

 

Vidare finnes Svenska Riks-archivets pergamentsbref 1351-1400 (1866-1872) samt Svenska medeltidsregister 1434-1441 (1937, 617) .

 

 

Utomordentligt viktiga äro Kungl. Lantmäteristyrelsens arkiv i Stockholm samt de tre länens lantmäterikontor i Nyköping, Stockholm och Västerås. De ge viktiga

och detaljrika upplysningar genom kartor och protokoll allt ifrån mitten av 1600-

talet.

 

Kyrkliga handlingar, husförhörs- och födelseböcker finnes för vissa socknar

redan från l600-talet, förvarade i Uppsala landsarkiv. Mer än hundraåriga hand-

lingar skola vara inlämnade dit. Vissa församlingars kyrkoarkiv äro &raquo;dispenserade&raquo;,

dvs. finnas kvar i respektive församlingar.

 

Vidare finnes domböcker från ungefär

samma tid samt länsstyrelsernas, häradsskrivares och kronofogdars arkiv. Stadsarkiven finnas också där, utom för Nyköping och Strängnäs, som kvarligger i

respektive städer

 

 

 

1