Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 7 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

 Wadsbro Gård

Ur SGG 1938

 Wadsbro-1938.jpg

Vadsbro Gods

Postadr..: Dunker. Tel. 18.
Areal: Total 518 har, därav 200 åker, 318 skog o. hagm. Tax.-v. 180.000. Jordart: Lermylla o. lerjord på lerbotten. Skogsbest.:
Barr- o. lövsk.

Manbyggn. uppf. 1918 och 1919.

Ekonomi byggn. uppf.;

Ladug. o. stall i början av 1900talet, loge 1935. 12 hästar, 5 unghästar, 75 kor, 50 ungdj., 20 svin, 100 höns. Traktordrift. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1936, då den köptes av Södermanlands Enskilda Bank

före 1930 ägdes gården av godsäg. Gustaf Eriksson.
Äg.: Godsäg. Henning Carlsson f. 22/5 1896. Son till Oskar Carlsson o. h. h. Karolina f. Gustafsson. Gift .26 med Karin Viola f. Andersson. Barn: Sven-Oskar.
Äg.: Medi. av samtl. ekonomiska fören. i socknen, f. d. ordf. i mejerifören., led. av kyrkoråd., valnärnnd., tax.-nämnd. samt komm.-fullm. i Västra Ryd. Genomgått Tenhults lantmannaskola. Har tidigare ägt Malma säten i Östergötland.


 

 En annan gårdsbeskrining från ung samma period 40-talets början lyder så här

1. Wadsbro Gård, Dunker (D). Herrgård.
Sverige -- Södermanlands län -- Flen -- Dunker (D).
Wadsbro Gård Tox.värde 240.000. Areal: 515 har, varav åker 196, skog 276, kult. betesmark 15, hagmark 28. jordon: styv till medelstyv o. lättare lerjord. Åkerarealen täckdik. enl. Hush.-sällsk. plan. Arrondering: ägofiguren är väl samlad runt gården med relativt plana åkrar. System: 6-ärig växtföljd. Försäksodlingar med oljelin (10 har) och spånadslin (5 har) ha givit goda resultat. Gården är även känd för mångårig odling av utsädeshavre. Skogen sträcker sig i i två större skiften, norr och söder om gården. En stor del av skogsmarken avstyckades under 1800-talet och lades till Händö och Ekensholm. Beståndet, som omfattar blandskog i ungefär lika proportioner av gran och tall samt björk, al och asp, är c:a 50 år gammalt. Corps de logi av trä o. rev. i två vån, jämte vind uppf. 1918 Flygel. från 1800-talet, rev., inrym. rättarbost. Arbetar.bostäder En 4-familjebostad, Två 2-familjebostäder Tre 1-familjebostädder. (mod. bekv.). Ekonomibyggnader. i ett större komplex, byggt i vinkel, inneh. stall o. loge. av timer med cementerad gödselstad o. urinbrunn, kylrum m. aggregat, vatten, hydrofor, aut. hoar, foder från skulle, mjöikmaskiner, 1 st. AIV-tornsilo o. 4 st. gropsilos loge med körbara uppf. 1935, magasin av timmer i tre våningar., uppförd. i slutet av 1800-talet. vagnslider uppf. 1945. En tidigare tullkvarn vid 4 m fall, som även drev tröskverk o. såg, ombyggd 1946. till maskinhall. En cirkelsåg m. klinga för gårdens eget behov. Å ägorna ligger. på Viseberg en fornborg. Hisrarik: Efter Åke Axelssons Natt och Dag (d. 1655) frånfälle ägdes gården av Elisabeth Carlsdotter Gyllenhielm (d. 1682) men såldes på 1680-talet av hennes arvingar till Knut Lillie, I sitt utbyte med Kronan 1685 ingick den som ett helt hemman. Andra halvhemmanet ägdes 1562 av Birger Nilsson Grip (d. IS6S och 1588 av dennes svärson Sten Axelsson Banér (d. 1600). Under 1600-talet redovisas emellertid endast ett frälsehemman i Wadsbro, utom det kronohemman, som av ålder funnits där. Egendomen, som under 1700-talet benämndes Wasbro, bestod vid den tiden av minst två gårdar, även kallade Wasbro by. På senare tid har hemmanen Berga och Lundby införlivats med Wadsbro gård. Under 1700- och 1800-talen bedrevs här gästgiveri. brännvinsbränneri och mejeri.

 

 

Bland mera bemärkta ägare under 1800-talet märkes häradshövding Carl Alexandersson. Nuv. ägaren godsägare Henning Carlsson, inköpte egendomen 1936 av S6dermanlands Enskilda Bank, som övertog godset 1931 efter godsägare G. Petterson. Denne i sin tur . förvärvade Wadsbro 19XX av handlare L. .Vistrand, som tidigare efterträtt, godsägare .J. E. Björsell. Rättare sedan 1937 är Evald Åberg. Tolv personer äro fast anställda på gården. X 6560792 Y 1557770. Lat 59 09 51.97 long 16 48 54.46.

 

Bilden tagen i aug 2007

 wo fr öster-web

 

 

 

1